Co i jak może zmienić Beneficjent

Przypominamy o konieczności uzyskania zgody LAWP na wszelkie planowane zmiany zakresu rzeczowo-finansowego Projektu na etapie jego realizacji.

 1. Beneficjent powinien uzyskać zgodę LAWP przed wprowadzenie zmian w życie. Proponowane zmiany należy zgłaszać przed zakończeniem rzeczowym Projektu.
 2. W sytuacji gdy Beneficjent zgłosi zmiany wraz z Wnioskiem o płatność rozliczającym dany wydatek, wówczas Beneficjent ponosi ryzyko związane z możliwością niezaakceptowania zmiany i uznania wydatku za niekwalifikowalny.

Należy pamiętać, że każda propozycja zmiany musi zostać rzetelnie udokumentowana tzn. zawierać:

 • pisemny wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego
 • uzasadnienie
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy

oraz w przypadku robót budowlanych m.in.:

 • Zgoda Projektanta na dokonanie zmian w projekcie – szczegółowe informacje patrz komunikat „Ścieżka realizacji projektów infrastrukturalnych”

Najczęściej wprowadzane zmiany w Projekcie:

 • przesunięcia terminów realizacji Projektu
 • przesunięcia pomiędzy kwartałami i kategoriami wydatków do 15% wartości kosztów kwalifikowanych
 • zamiana środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na odpowiednik zawierający co najmniej te same lub lepsze parametry
 • przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych przekraczające 15% całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych
 • zmiany zakładanych wartości wskaźników produktu i rezultatu przekraczające 15% (wprowadzane po uprzedniej ponownej ocenie merytorycznej zmodyfikowanego Wniosku o dofinansowanie)

Ścieżka realizacji projektów infrastrukturalnych

Kosztorys inwestorski (tabela elementów scalonych) należy sporządzić przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie i dołączyć do wniosku.

Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić przedmiar robót, który wraz z zapytaniem ofertowym należy skierować do potencjalnych wykonawców.

UWAGA: Rozpoznanie rynkowe należy przeprowadzić odpowiednio wcześniej celem dotrzymania terminów założonych we Wniosku o dofinansowanie.

Należy pamiętać, że realizacja Projektu nie może rozpocząć się przed datą złożenia Wniosku o dofinansowanie.

strzałka w dół

Gromadzenie ofert

W oparciu o przedmiar robót oferenci przygotowują kosztorysy ofertowe. Wnioskodawca dokonuje wyboru oferty i sporządza Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty (wzór na www.lawp.lubelskie.pl).

UWAGA: Oferty muszą być ważne na dzień podpisania umowy z wykonawcą. Beneficjent ma obowiązek zweryfikować ważność ofert. Dotyczy to w szczególności tych Beneficjentów, którzy rozpoczynają realizację Projektów po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. W przypadku wygaśnięcia oferty należy zwrócić się do oferenta o jej aktualizację.

strzałka w dół

Załączniki do Wniosku o płatność pośrednią/końcową

(należy dołączyć do Wniosku o płatność rozliczającego materiały/roboty budowlane)

 • kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie za nie zapłaty
 • kopie protokołów z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z wybranymi ofertami
 • kopie umów z wykonawcami robót budowlanych
 • kopie dzienników budowy
 • kopie protokołów odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót (w przypadku gdy projekt rozliczany jest metodą gospodarczą dodatkowo należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, iż zakupione materiały budowlane zostały w całości zużyte na wykonanie zakresu prac budowlanych objętego danym wnioskiem o płatność, dokument ten winien być podpisany przez Beneficjenta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru w przypadku gdy byli ustanowieni - w przypadku gdy wszystkie te informacje zawiera protokół odbioru robót budowlanych nie ma konieczności dołączania dodatkowego dokumentu)
 • zestawienia wartości wykonanych robót sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.lawp.lubelskie.pl
 • kosztorysy powykonawcze/różnicowe wykazujące różnice w odniesieniu do kosztorysów ofertowych/inwestorskich (dołączane w przypadku, gdy na etapie realizacji doszło do zmian w Projekcie)
 • oświadczenia o częściowym lub całkowitym zakończeniu robót budowlanych (wzór na www.lawp.lubelskie.pl)
 • kopie pozwoleń na użytkowanie w przypadku gdy przepisy prawa zobowiązywały do ich uzyskania lub zawiadomień o zakończeniu budowy

strzałka w dół

Zmiany na etapie realizacji Projektu nie powodujące konieczności uzyskania nowej Decyzji pozwolenia na budowę

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego wraz uzasadnieniem (we wniosku należy określić zakres zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu)
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (dołączany tylko w przypadku, gdy proponowane zmiany wpływają na jego kształt)
 • oświadczenie Projektanta dotyczące zgody na wprowadzenie proponowanych przez Beneficjenta zmian oraz informujące o konieczności zmiany decyzji pozwolenia na budowę lub jej braku (dopuszczalnym rozwiązaniem jest podpisanie się Projektanta pod wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego z zastrzeżeniem, że na wniosku tym określony zostanie wpływ proponowanych zmian na kształt projektu budowlanego i warunków pozwolenia - istotny czy nieistotny)
 • oświadczenie Beneficjenta, że po uwzględnieniu zmian wybrana oferta pozostaje nadal aktualna

strzałka w dół

Zmiany na etapie realizacji Projektu powodujące konieczności uzyskania nowej Decyzji pozwolenia na budowę

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem (w przypadku, gdy proponowane zmiany wpływają na zmianę podstawowych parametrów użytkowych i technicznych obiektu w odniesieniu do zatwierdzonego projektu, należy we wniosku o zmianę wyszczególnić nowe parametry tego obiektu)
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy(dołączany tylko w przypadku, gdy proponowane zmiany wpływają na jego kształt)
 • nowa Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • oświadczenie Beneficjenta, że po uwzględnieniu zmian wybrana oferta pozostaje nadal aktualna

strzałka w dół

Należy pamiętać, że dokonywane zmiany nie mogą wpłynąć na parametry funkcjonalno-użytkowe obiektu