2010-06-10

Komunikat w sprawie ewentualnego przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektów w formie cesji (art. 505 - 518 KC) jako zabezpieczenia umowy kredytowej

Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 aktualnie stosowanego wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu: „Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone w drodze czynności prawnych na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia”. W związku z powyższym przedstawiamy właściwą drogę postępowania w celu uzyskania akceptacji przelewu wierzytelności wraz ze wskazaniem zapisów niepożądanych w świetle umowy o dofinansowanie oraz innych regulacji.

1. Przedłożenie LAWP wzoru umowy przelewu wierzytelności, jaką Beneficjent zamierza zawrzeć z bankiem wraz z pismem przewodnim, w treści którego Beneficjent zwraca się o wyrażenie przez LAWP zgody na zawarcie umowy przelewu wierzytelności w treści zgodnej z załączonym do pisma wzorem.

- pracownik LAWP weryfikuje zgodność zapisów wzoru z umową o dofinansowanie, w przypadku stwierdzenia zgodności udzielana jest pisemna zgoda, w przypadku stwierdzenia niezgodności Beneficjent wzywany jest do przedłożenia wzoru zawierającego odpowiednie modyfikacje.

2. Po udzieleniu przez LAWP pisemnej zgody należy zawrzeć z bankiem umowę przelewu wierzytelności – z datą nie wcześniejszą niż widniejąca na dokumencie zgody – a następnie przedłożyć LAWP podpisaną umowę wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie jej do wiadomości.

- LAWP potwierdza przyjęcie do wiadomości umowy przelewu wierzytelności, co stanowi podstawę do przekazywania środków na rachunek w niej wskazany.

Mając na uwadze dokonywaną analizę przedstawianych przez Beneficjentów oraz banki umów cesji i pism informujących o dokonanej cesji zawierających m.in. oświadczenie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o przyjęciu do wiadomości faktu zawarcia przez Beneficjenta i bank umowy cesji wierzytelności wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu, mając na uwadze to, że znaczna część tych dokumentów zawiera tożsame, co do zasady zapisy, wskazuje się co następuje.

1. § 3 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu zawiera zapis:

„Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone w drodze czynności prawnych na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.”

W świetle tego zapisu, w umowach cesji nie powinny znajdować się stwierdzenia typu:

- „cedent oświadcza, że w umowie łączącej go z dłużnikiem przelanej wierzytelności nie została umownie wyłączona lub ograniczona możliwość dokonywania przelewu wierzytelności na osoby trzecie”

- (...)oświadcza, że Instytucja Wdrażająca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości przelania wierzytelności na osoby trzecie”

lub równoważne.

Brak pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia na zwarcie przez Beneficjenta umowy cesji z bankiem czyni ją bezskuteczną.

2. Zauważyć należy, że z treści Umowy o dofinansowanie projektu, nie wynika aby Beneficjentowi względem udzielającego dofinansowania – Województwa Lubelskiego (Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Graniczna 4; 20-010 Lublin - Instytucją Pośredniczącą II stopnia) przysługiwała bezsporna, wymagalna i istniejąca w chwili zawarcia samej umowy o dofinansowanie wierzytelność w określonej kwocie.

Z treści umowy oraz charakteru zobowiązania łączącego Beneficjenta i Województwo Lubelskie (Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) wynika, że Beneficjent pod warunkiem pełnej realizacji obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, w sposób w niej określony oraz udokumentowany zgodnie z jej postanowieniami, nabędzie w przyszłości ( w momencie zatwierdzenia do wypłaty wniosku o płatność) wierzytelność do kwoty wskazanej w tym wniosku (częściowym lub końcowym) ale maksymalnie do kwoty wskazanej w §2 ust. 6 pkt I umowy o dofinansowanie. Dodatkowym warunkiem wypłaty środków jest to, że Instytucja Pośrednicząca II stopnia będzie posiadała środki finansowe na swoim rachunku bankowym (§6 ust. 1 Umowy).

W przyszłości nabycie wierzytelności nastąpi do wysokości prawidłowo udokumentowanych, poniesionych i rozliczonych wydatków (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie). Nie można więc w chwili obecnej stanowczo określać wysokości wierzytelności przyszłej i warunkowej. Wskazać należy, że zapisy umowy o dofinansowanie wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w obliczu pewnych okoliczności.

W świetle powyższego, w naszej ocenie w umowach cesji nie powinny znajdować się stwierdzenia typu:

- „cedent oświadcza, że wierzytelność przelewu rzeczywiście istnieje, jest nieprzedawniona oraz niesporna”

- „cedowana wierzytelność jest niesporna tak co do zasady jak i kwoty”

- (...) wierzytelność ta jest niesporna, nie jest obciążona, nie jest zajęta przez organ egzekucyjny a także, iż przysługuje wyłącznie Cedentowi”

lub równoważne.

3. W praktyce, możliwe jest wystąpienie sytuacji, w których ze względu na potrzebę utrzymania umowy o dofinansowanie realizacji projektu Beneficjent powinien mieć prawo dalszego rozporządzania swoimi prawami wynikającymi z tej umowy, a w szczególności powinien utrzymać prawo do ewentualnej zmiany zakresu wydatków kwalifikowanych, co może skutkować faktycznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania (wierzytelności przyszłej).

W świetle powyższych okoliczności, w naszej ocenie w umowach cesji nie powinny (m.in. ze względu na interes Beneficjenta) znajdować się stwierdzenia typu:

- „Zbywca (Cedent) przyjmuje do wiadomości, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy traci prawo do rozporządzania wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, w szczególności jej dalszego cedowania i składania wobec dłużnika oświadczeń zmierzających do zmiany treści czy też wygaśnięcia wierzytelności będącej przedmiotem przelewu”

lub zapisy równoważne.

Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), w chwili obecnej nie może więc zobowiązać się względem Cesjonariusza do nieodwołanej i bezwarunkowej wypłaty konkretnie określonej kwoty (kwoty dofinansowania) bez dodatkowego wezwania na wskazany rachunek bankowy (dod. por. uwagę nr 5).

4. Wskazać należy, że stronami umowy o dofinansowanie projektu jest Beneficjent oraz Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), dłużnikiem warunkowym i przyszłym Beneficjenta jest wiec:

Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Graniczna 4; 20-010 Lublin - Instytucja Pośrednicząca II stopnia) a nie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, jak często wynika z przedkładanych umów cesji.

5. Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Graniczna 4; 20-010 Lublin - Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wskazuje, że przelew dofinansowania, ze względu na jego charakter powinien nastąpić każdorazowo na rachunek Beneficjenta.

Widzimy więc uzasadnioną potrzebę wyraźnego zapisu, np.:

„Cedent wyraża zgodę na przekazanie przez Województwo Lubelskie (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) środków pieniężnych wynikających z uzyskanej wierzytelności na rachunek Beneficjenta prowadzony w Banku ............ nr .............”

lub zapisy równoznaczne z wyraźnym (literalnym) uwzględnieniem, że środki zostaną przekazane na rachunek Beneficjenta.

6. Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Graniczna 4; 20-010 Lublin - Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wskazuje, że nie będzie wyrażało zgody na umowy cesji dające bezwarunkowe prawo do dalszego przelewu wierzytelności przez cesjonariusza (Bank), w myśl zasady jak w treści § 3 ust. 4 umowy.

Przez bank w treści przedmiotowego komunikatu rozumiane są także wszelkie inne instytucje kredytowe i pożyczkowe.

czytano: 214 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2010-06-10 12:43:34

kategoria: Aplikowanie o środki, Cesje i podpisywanie umów, Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF