2012-09-28 do 2012-12-21 15:30

OGŁOSZENIE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

zaprasza

w ramach konkursu nr 08/RPOWL/1.2/2012

do składania wniosków o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

 

Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje

Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

w terminie od dnia 28.09.2012 r. do 21.12.2012 r. (do godz. 15:30)

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

  • wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;
  • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego Działania mogą ubiegać się następujące podmioty:

mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku lub są wykluczone z aplikowania w ramach Działania 1.1 z uwagi na nie spełnienie kryterium czasu prowadzenia działalności gospodarczej.

Na realizację projektów w ramach Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę 71 345 600,00 PLN1.

Rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi
7  134 560,00  PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 30 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 700 tys. PLN.

Dla projektów, w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 2 mln PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 mln PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 213 dni od daty zakończenia naboru wniosków2.

Pomimo otrzymania przez projekt określonej liczby punktów umożliwiającej uzyskanie dofinansowania w ramach Działania RPO WL 2007-2013 do którego Wnioskodawca aplikował, umowa o dofinansowanie realizacji projektu z Wnioskodawcą może zostać nie podpisana z powodu wyczerpania dostępnej dla danego Działania alokacji (środków finansowych). Wówczas dany projekt zostanie przeniesiony do listy rezerwowej.

Szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, w tym Uszczegółowienie RPO WL 2007-2013, generator wniosków, Wytyczne dla Wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a,

„Punkt Naboru Wniosków”

lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wyżej wymieniony adres z dopiskiem "wniosek do RPO WL konkurs nr 08/RPOWL/1.2/2012". Za datę wpływu Wniosku przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu Naboru Wniosków” w siedzibie LAWP

Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 831, e-mail: lawp@lubelskie.pl

Dokumentacja konkursowa


1 Kwota policzona zgodnie z kursem wyznaczonym w oparciu o algorytm wskazany w Załączniku nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego 1 euro = 4,1968 PLN

2 Termin ten może ulec zmianie w przypadkach opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców.

czytano: 12645 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-09-28 07:30:00

konkurs: 08/2012 (działanie 1.2)

kategoria: Ogłoszenia o konkursach

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF