Zadaj pytanie Uwagi i opinie

www.lawp.eu

 
Ta strona używa plików Cookies - brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z tej technologii
 
 
Strona główna | Polityka prywatności i plików Cookies | Mapa strony | Słowniczek pojęć | Pracownicy LAWP | RSS | Pomoc
 

2012-10-31 do 2013-01-16 15:30

OGŁOSZENIE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

zaprasza

w ramach konkursu nr 11/RPOWL/2.3A/2012

do składania wniosków o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

 

Osi Priorytetowej II: Infrastruktura ekonomiczna

Działania 2.3: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Schemat A

w terminie od dnia 31.10.2012 r. do 15.01.2013 r. (do godz. 15:30)

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

  1. Transfer i komercjalizacja nowych technologii w ramach centrów transferu technologii,
  2. Powstawanie nowych oraz wzmocnienie istniejących inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych skierowanych do nowopowstałych przedsiębiorstw,
  3. Tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów.

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego Działania mogą ubiegać się następujące podmioty: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Na realizację projektów w ramach Działania 2.3 Schemat A - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę 56 021 472,00 PLN1.

Rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi 5 602 147,20 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 70% kosztów kwalifikowanych, średnie przedsiębiorstwa 60% kosztów kwalifikowanych, duże przedsiębiorstwa 50% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 113 tys. PLN,maksymalna wartość wsparcia wynosi 2 mln PLN. Dla projektów, w których efektem realizacji będzie utworzenie inkubatora przedsiębiorczości o powierzchni przynajmniej 600 m2 maksymalna kwota wsparcia wynosi 5 mln PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 213 dni od daty zakończenia naboru wniosków2.

Pomimo otrzymania przez projekt określonej liczby punktów umożliwiającej uzyskanie dofinansowania w ramach Działania RPO WL 2007-2013 do którego Wnioskodawca aplikował, umowa o dofinansowanie realizacji projektu z Wnioskodawcą może zostać nie podpisana z powodu wyczerpania dostępnej dla danego Działania alokacji (środków finansowych). Wówczas dany projekt zostanie przeniesiony do listy rezerwowej.

Szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, w tym Uszczegółowienie RPO WL 2007-2013, generator wniosków, Wytyczne dla Wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a,

„Punkt Naboru Wniosków”

lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wyżej wymieniony adres z dopiskiem "wniosek do RPO WL konkurs nr 11/RPOWL/2.3A/2012". Za datę wpływu Wniosku przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu Naboru Wniosków” w siedzibie LAWP

Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 812, (081) 46 23 831, e-mail: lawp@lubelskie.pl

Dokumentacja konkursowa


1 Kwota policzona zgodnie z kursem wyznaczonym w oparciu o algorytm wskazany w Załączniku nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego 1 euro = 4,1436 PLN

2 Termin ten może ulec zmianie w przypadkach opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców.

czytano: 3592 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-10-31 07:30:00

Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-16 09:35:29

konkurs: 11/2012 (działanie 2.3a)

kategoria: Ogłoszenia o konkursach

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF