Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

 

2012-10-12

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL na lata 2007-2013

2012-10-08

Warsztaty z zakresu rozliczania wniosków o płatność w ramach RPO WL 2007-2013 r. dla I i II Osi Priorytetowej