F.A.Q. - Najczęsciej zadawane pytania do działania 2.1

1. Kto może wnioskować o wsparcie w ramach działania 2.1 „Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw”?
2. Jak zamknąć realizację projektu w przypadku kiedy datę zakończenia jego realizacji wyznaczono na 30 czerwca 2015 r. (czy w przypadku Działania 2.1 rozróżnia się rzeczowe i finansowe zakończenie projektu)?
3. Czy koszt ubezpieczenia zakupionego mienia w ramach projektu jest kosztem kwalifikowanym i gdzie należy go wpisać we wniosku o dofinansowanie?
4. Czy wpisany w pkt. d1 Biznes Planu udział procentowy wkładu RPO dotyczący poszczególnych produktów będzie sprawdzany/rozliczany po zrealizowaniu projektu?
5. Jakie wydatki kwalifikowane mogą być zaliczone do kategorii Inne?
6. Jaki wskaźnik produktu należy wybrać w przypadku działania 2.1?
7. Czy 3 wskaźniki rezultatu (liczba przedsiębiorstw, które uzyskają pożyczki, wartość udzielonych pożyczek oraz zwiększenie zatrudnienia w Funduszu Pożyczkowym) są wystarczające?
8. Jak interpretować wskaźnik KSI-R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)?
9. Paragraf 17 umowy w ust. 1 lit b)" Umowę gwarancji bankowej, wystawioną wg wzoru stanowiącego załącznik Nr IV do niniejszej Umowy, wystawioną na kwotę równą 10% wartości wkładu finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy. oraz w ust. 4 " (...)co do zwrotu kwoty stanowiącej 130 % wartości wkładu finansowego ze środków Programu, o którym mowa § 2 ust. 5 Umowy". Jak go rozumieć?
10. Z kolei par. 2 ust. 5 umowy mówi o całkowitej wartości kapitału przeznaczonego na realizację Projektu, czyli z wkładem własnym. Czy w świetle powyższego par. 17 (Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków) nie powinien dotyczyć tylko kwoty dofinansowania bez wkładu własnego?
11. Czy w świetle art. 43 ust. 4 pkt. b) (DZ. U. C244 z 1.10.2004, L 371/39), który stwierdza iż " 3% kapitału wniesionego przez program operacyjny (...) do instrumentu inżynierii finansowej (...)" wskazane 3 % średniorocznych kosztów zarządzania powinny być liczone od kwoty wsparcia czy od wartości całego projektu (z uwzględnieniem wkładu własnego)?
12. Zgodnie z instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, w zakresie odpisu oryginału lub kopii aktualnego dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, muszą znaleźć się kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jak wygląda sytuacja w przypadku fundacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a w odpisie KRS nie ma miejsca na wskazanie kodów PKD.
13. Czy punkt G (1,2,3,4) dotyczy całego Funduszu Pożyczkowego czy jedynie planowanego projektu?
14. Kiedy zaczyna się kwalifikowalność wydatków w ramach działania 2.1 i jak szybko podpisywane będą umowy o dofinansowanie?
15. Zgodnie z zapisem w Kryteriach wyboru projektów: "Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca zatrudniania kobiet w ramach stwarzanych miejsc pracy nie jest podstawą do znania, że projekt przyczynia się do poprawy równości szans kobiet i mężczyzn. Praktyka taka (określanie preferencji płci przy zatrudnianiu) pozostaje w sprzeczności z prawem polskim i unijnym", natomiast "Kryteria realizacji polityk horyzontalnych UE" mówią iż: „Wpływ pozytywny ma miejsce tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca przewiduje jakieś preferencje dla projektów składanych np. przez kobiety, mających na celu ochronę środowiska naturalnego czy rozwój społeczeństwa informacyjnego". Jak zatem interpretować te zapisy?