2008-12-02

Informacja o wprowadzeniu zmian do załączników dotyczących płatności

Wprowadzono zmiany do Generatora wniosków o płatność (wersja 1.0.1), Instrukcji wypełniania wniosku o płatność polegające na uproszczeniu procedury i dostosowaniu do obowiązujących Wytycznych.

Obecnie punkt 1. Wniosku o płatność brzmi: Wniosek za okres do...

Jako datę do... Beneficjent podaje datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek.

W dalszej części Wniosku o płatność usunięto Tabelę 12a Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z poprzednich okresów rozliczeniowych. Jeżeli dany wydatek kwalifikowalny został pominięty we Wniosku o płatność sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć w kolejnym wniosku wpisując w ostatnim wierszu Tabeli 12.

Nowo wprowadzone dane do Generatora wniosków o płatność dodatkowo wymusiły zmiany w trzech następujących dokumentach: Pomocniczej liście sprawdzającej dla Beneficjentów do Wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą i rozliczeniową w ramach I i II Osi Priorytetowej, opisie faktury pełna księgowość – pierwsza strona, opisie faktury uproszczona księgowość – pierwsza strona.

czytano: 122 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-12-02 15:10:00

Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-02 15:10:34

kategoria: Realizacja projektów, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF