Aktualności

 

2013-03-13

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych oraz Poddziałania 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeniowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

2013-03-13

Komunikat do Beneficjentów I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 w zakresie rozliczania projektów