Aktualności

 

2013-02-15

Przypomnienie dla Beneficjentów I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 dotyczące zachowania trwałości projektu (z wyłączeniem działania 2.1)