Aktualności

 

2012-12-21

Harmonogram zdaniowy dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach nowo ogłaszanych konkursów w ramach działania 1.7 oraz 2.3B (począwszy od konkursu nr 13/RPOWL/1.7/2012)

2012-12-10

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji RPO WL 2007 -2013