Statut LAWP

27 marca 2015

 

STATUT

LUBELSKIEJ AGENCJI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w Lublinie

PRZEPISY WSTĘPNE.

STATUS PRAWNY AGENCJI, SIEDZIBA

§ 1.

 1. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwana dalej „Agencją”, jest wojewódzką jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Agencja została utworzona z mocy uchwały Nr VII/101/07 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
 3. Agencja jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
 4. Agencja jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 , z późn. zm.).

§ 2.

Siedziba Agencji mieści się w Lublinie.

§ 3.

Organizację i zasady funkcjonowania Agencji określa regulamin organizacyjny nadany uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA AGENCJI

§ 4.

Agencja działa w oparciu o ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r. poz. 596, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649);

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);

6) Statutu Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4029, z późn. zm.);

7) niniejszego Statutu.

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA AGENCJI

§ 5.

 1. Agencja wykonuje zadania związane z realizacją I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (zwanego dalej RPO WL 2007–2013) oraz powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych (PI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (zwanego dalej RPO WL 2014–2020).
 2. Do zadań Agencji w zakresie realizacji I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 należy:

  1) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych;

  2) nabór i ocena Planów Projektu;

  3) nabór wniosków i ich ocena formalna;

  4) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach Programu;

  5) akredytacja wykonawców usług doradczych;

  6) rozpatrywanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji RPO WL, wnoszonych przez wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL oraz obsługa procedury odwoławczej;

  7) zawieranie umów z Beneficjentami o dofinansowanie projektu;

  8) przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie;

  9) kontrola realizacji dofinansowanych projektów;

  10) wypłata środków dotacji celowej oraz przekazywanie zleceń płatności z budżetu środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego, na rzecz Beneficjentów z wyłączeniem Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;

  11) wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych;

  12) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych Beneficjentom;

  13) sprawozdawczość i monitoring realizowanych działań.

 3. Do zadań Agencji w zakresie realizacji powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych (PI) RPO WL 2014-2020 należy:

  1) przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie wdrażanych PI, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);

  2) prowadzenie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, w tym obsługa procedury odwoławczej oraz wybór projektów do dofinansowania;

  3) zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu;

  4) rozliczanie projektów oraz zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz zlecanie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz beneficjentów;

  5) poświadczanie wydatków w ramach wdrażanych PI, przy czym nie obejmuje to kompetencji, o której mowa w art. 126 rozporządzenia powołanego w pkt 1;

  6) zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji wdrażanych PI;

  7) prowadzenie kontroli projektów, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;

  8) nakładanie korekt finansowych;

  9) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie projektu, w tym:

  a) wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programu, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,

  b) wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych;

  10) monitorowanie postępów realizacji wdrażanych PI;

  11) zapewnianie informacji o wdrażanych PI i ich promocja.

 4. Zarząd Województwa Lubelskiego może powierzyć Agencji także inne zadania związane z realizacją RPO WL 2007–2013 oraz RPO WL 2014–2020. Powierzenie następuje w drodze uchwały Zarządu i nie wymaga zmiany niniejszego statutu.
 5. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych zadań, opracowane przez Agencję.
 6. Zarząd Województwa Lubelskiego zawiera z Agencją porozumienia, o których mowa w art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE I NADZORUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI.

§ 6.

Funkcję organu założycielskiego dla Agencji pełni Sejmik Województwa Lubelskiego. W tym zakresie Sejmikowi przysługują kompetencje określone w ustawach.

§ 7.

Zarząd Województwa Lubelskiego jest organem kontrolującym i nadzorującym działalność Agencji.

§ 8.

Zarząd, jako Instytucja Zarządzająca RPO WL 2007–2013 oraz RPO WL 2014–2020 ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych Agencji.

§ 9.

Państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej Agencji jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Zasady sprawowania nadzoru i kontroli określają ustawy.

ZASADY KIEROWANIA AGENCJĄ.

§ 10.

 1. Agencją kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy / 2 zastępców.
 2. Dyrektor jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez Marszałka Województwa Lubelskiego w trybie obowiązujących w tym zakresie przepisów, po uprzednim powołaniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 6 ustawy o samorządzie województwa.
 3. Zastępcę dyrektora zatrudnia na podstawie umowy o pracę dyrektor Agencji w trybie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 11.

 1. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Agencji.
 2. Status prawny pracowników Agencji określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 12.

Dyrektor działa na podstawie niniejszego statutu oraz pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

GOSPODARKA FINANSOWA AGENCJI

§ 13.

Agencja jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych – podsektora samorządowego.

§ 14.

Agencja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych.

§ 15.

 1. Agencja pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Województwa Lubelskiego, zaś pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów tego budżetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego może gromadzić niektóre dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

§ 16.

Agencja działa na podstawie rocznego planu finansowego.

§ 17.

Dyrektor Agencji jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Agencji, w tym za wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 18.

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.