2012-07-26

 

Lublin: Zamieszczenie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Numer ogłoszenia: 163095 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie , ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 46 23 800, faks 81 46 23 840.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lawp.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamieszczenie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zamieszczanie ogłoszeń prasowych. Ogłoszenia będą publikowane w dzienniku ukazującym się, co najmniej od poniedziałku do piątku o zasięgu regionalnym - województwo lubelskie, z wykluczeniem tytułów bezpłatnych. Średni nakład jednorazowy wskazanego dziennika, według danych publikowanych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, w okresie pierwszego kwartału 2012 nie może być mniejszy niż 10,5 tysiąca egzemplarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 1) terminów wykonania zamówienia; 2) danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego; 3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lawp.eu; www.lawplublin.ebip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin fax: (81 ) 46 23 840 kamila.donica@lawp.eu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20- 704 Lublin (Kancelaria Ogólna LAWP, w budynku przy ul. Wojciechowskiej 9a).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ubiega się o finansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Word

Załącznik nr 3 - Wzór umowy PDF

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Word

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Word


2012-08-01 - Wyjaśnienia treści SIWZ PDF

czytano: 91 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2012-07-26 13:53:50

Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-01 12:57:35

kategoria: LAWP, Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF