2012-07-18

Lublin: Organizacja Gali finałowej III edycji konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012 [OA.V.KD.3331/4/12]
Numer ogłoszenia: 157045 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie , ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 46 23 800, faks 81 46 23 840.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lawp.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja Gali finałowej III edycji konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012 [OA.V.KD.3331/4/12].

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej III edycji Konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 92.31.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednego zlecenia o łącznej wartości co najmniej 210 000,00 zł netto, polegającego na kompleksowej organizacji uroczystości galowej lub jubileuszowej o charakterze zamkniętym. Organizacja takiej uroczystości powinna być powiązana z występem gwiazdy polskiej estrady, projektem scenografii, produkcją filmową, dokumentacją zdjęciową oraz projektem i drukiem folderów promocyjnych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem: a. co najmniej dwiema osobami, z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w przynajmniej jednej z następujących dziedzin: public relations, reklama, marketing, komunikacja reklamowa; b. co najmniej 1 akustykiem/realizatorem dźwięku posiadającym doświadczenie w obsłudze akustycznej/dźwiękowej co najmniej 3 eventów rozrywkowych oraz co najmniej 2 wydarzeń o charakterze podobnym do Gali konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego; c. co najmniej 1 operatorem światła posiadającym doświadczenie w obsłudze techniki światła co najmniej 3 eventów rozrywkowych oraz co najmniej 2 wydarzeń o charakterze podobnym do Gali konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - scenografia - 20
 • 3 - scenariusz - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie terminów wykonania zadań cząstkowych obejmujących zakres przedmiotu zamówienia oraz danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego; 2) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lawp.eu; www.lawplublin.ebip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin fax: (81 ) 462 38 40 kamila.donica@lawp.eu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20- 704 Lublin (Kancelaria Ogólna LAWP w budynku przy ul. Wojciechowskiej 9a).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ubiega się o finansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia PDF

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Word

Załącznik nr 3 - Wzór umowy PDF

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Word

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Word

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług Word

Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Word

Załącznik nr 8 - Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty PDF


2012-07-23 - Wyjaśnienia treści SIWZ PDF

2012-07-30 - Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ PDF

2012-07-30 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF

czytano: 91 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-07-18 15:23:10

Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-30 19:50:39

kategoria: LAWP, Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF