Aktualności

 

2011-12-30

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.6/2011

2011-12-29

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010

2011-12-21

Misja gospodarcza do Skandynawii dla przedsiębiorstw z branży spożywczej

2011-12-16

Informacja o aktualizacji Generatora wniosków o płatność, Instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz Wytycznych dla Wnioskodawców

2011-12-12

Wyniki oceny merytorycznej projektów dla Działania 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010), skierowanych do ponownej oceny po pozytywnej procedurze odwoławczej

2011-12-12

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanych harmonogramów naboru wniosków na rok 2011 i 2012

2011-12-09

Komunikat dotyczący udzielania informacji w ramach aktualnie trwającego konkursu Działanie 1.4: Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii, Schemat A

2011-12-06

Konkurs na Nowe Punkty Konsultacyjne

2011-12-05

Komunikat dla wnioskodawców Działania 1.3 (konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011)