Zadaj pytanie Uwagi i opinie

www.lawp.eu

 
Ta strona używa plików Cookies - brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z tej technologii
 
 
Strona główna | Polityka prywatności i plików Cookies | Mapa strony | Słowniczek pojęć | Pracownicy LAWP | RSS | Pomoc
 

2012-10-31 do 2013-02-05 15:30

OGŁOSZENIE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

zaprasza

w ramach konkursu nr 10/RPOWL/1.4B/2012

do składania wniosków o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

 

Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje

Działania 1.4: Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat B

w terminie od dnia 31.10.2012 r. do 05.02.2013 r. (do godz. 15:30)

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

  1. Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
  2. Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Projekty z zakresu Działania 1.4 Schemat B muszą być zgodne z Wojewódzkim Programem Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla województwa lubelskiego.

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego Działania mogą ubiegać się następujące podmioty: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Schemat B - Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę 66 007 548,00 PLN1.

Rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi 6 600 754,80 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 70% kosztów kwalifikowanych, średnie przedsiębiorstwa 60% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 85 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi:

  • budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu - 5 mln PLN,
  • budowa lub przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej - 6 mln PLN,
  • inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu - 5 mln PLN,
  • inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych - 5 mln PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 213 dni od daty zakończenia naboru wniosków2.

Pomimo otrzymania przez projekt określonej liczby punktów umożliwiającej uzyskanie dofinansowania w ramach Działania RPO WL 2007-2013 do którego Wnioskodawca aplikował, umowa o dofinansowanie realizacji projektu z Wnioskodawcą może zostać nie podpisana z powodu wyczerpania dostępnej dla danego Działania alokacji (środków finansowych). Wówczas dany projekt zostanie przeniesiony do listy rezerwowej.

Szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, w tym Uszczegółowienie RPO WL 2007-2013, generator wniosków, Wytyczne dla Wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a,

„Punkt Naboru Wniosków”

lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wyżej wymieniony adres z dopiskiem "wniosek do RPO WL konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012". Za datę wpływu Wniosku przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu Naboru Wniosków” w siedzibie LAWP

Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 812, (081) 46 23 831, e-mail: lawp@lubelskie.pl

Dokumentacja konkursowa


1 Kwota policzona zgodnie z kursem wyznaczonym w oparciu o algorytm wskazany w Załączniku nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego 1 euro = 4,1436 PLN

2 Termin ten może ulec zmianie w przypadkach opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców.

czytano: 8302 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-10-31 07:30:00

konkurs: 10/2012 (działanie 1.4b)

kategoria: Ogłoszenia o konkursach

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF