Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2015-08-17

Kontrola trwałości projektu – informacja dla Beneficjentów dot. obowiązku Beneficjenta do przedstawienia brakujących w czasie trwania kontroli środków trwałych

2014-11-26

Szkolenie dla Beneficjentów z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (warsztaty komputerowe)

2014-09-04

Szkolenie dla Beneficjentów Działania 2.4 Schemat B z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (warsztaty komputerowe)

2014-07-04

Informacja dot. możliwości aneksowania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu dla Beneficjentów zainteresowanych dopuszczeniem nakładania się (kumulacji) pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 (z wyłączeniem projektów nieobjętych pomocą publiczną)

2014-07-02

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

2014-04-23

Szkolenie w formie warsztatów komputerowych z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność

2014-03-31

Informacja dotycząca możliwości wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową

2014-03-31

Apel o terminową realizację projektów

2014-03-07

Następuje zmiana wzoru opisu drugiej strony faktury dla Beneficjentów prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość oraz wzoru Protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty

2013-12-10

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność